WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest podpisanie z nami umowy oraz wpłacenie 1 raty w wysokości 1 000 zł, (słownie: jeden tysiąc złotych).

Pozostała kwota opłaty kursowej 1 900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych), będzie płatna w ratach określonych podczas podpisywania umowy.

Całkowity koszt kursu wynosi 2 900,00 zł, (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych).

Opłata za kurs jest płatna w ratach

Zapraszamy do kontaktu

Zobacz

Wymagania jakie musi spełniać uczestnik kursu, (zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki):

  •     ukończone 18 lat,
  •     minimum średnie wykształcenie,
  •     dobry stan zdrowia,
  •     niekaralność w sprawach związanych z branżą turystyczną.